Novice

Najnovejše 3 :: Preglej vse

:: Darwinov dan 2019
Objavljeno: 05 Feb 2019

DBS se tudi v letu 2019 pridružuje aktivnostim ob obeležitvi Darwinovega dne. Več o tem na naši podstrani o aktivnostih.

Content Management Powered by CuteNews

Glavna stran :: Acta biologica Slovenica :: Navodila avtorjem

1. Vrste prispevkov

a) ZNANSTVENI ČLANEK je celovit opis originalne raziskave in vključuje teoretični pregled tematike, podrobno predstavljene rezultate z diskusijo in sklepe ter literaturni pregled: shema IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion). Dolžina članka, vključno s tabelami, grafi in slikami, na sme presegati 15 strani; razmak med vrsticami je dvojen. Recenzirata ga dva recenzenta.
b) PREGLEDNI ČLANEK objavi revija po posvetu uredniškega odbora z avtorjem. Število strani je lahko večje od 15.
c) KRATKA NOTICA je originalni prispevek z različnih bioloških področij (sistematike, biokemije, genetike, mikrobiologije, ekologije itd.), ki ne vsebuje podrobnega teoretičnega pregleda. Njen namen je seznaniti bralca s preliminarnimi ali delnimi rezultati raziskave. Dolžina na sme presegati 5 strani. Recenzira ga en recenzent.
d) KONGRESNA VEST seznanja bralce z vsebinami in sklepi pomembnih kongresov in posvetovanj doma in v tujini.
e) DRUŠTVENA VEST poroča o delovanju slovenskih bioloških društev.

2. Originalnost prispevka

Članek, objavljen v reviji Acta Biologica Slovenica, ne sme biti predhodno objavljen v drugih revijah ali kongresnih knjigah.

3. Jezik

Teksti naj bodo pisani v angleškem jeziku, izjemoma v slovenskem, če je tematika zelo lokalna. Kongresne in društvene vesti so praviloma v slovenskem jeziku.

4. Naslov prispevka

Naslov (v slovenskem in angleškem jeziku) mora biti kratek, informativen in razumljiv. Za naslovom sledijo imena avtorjev in njihovi polni naslovi (če je mogoče, tudi štev. faxa in e-mail).

5. Izvleček - Abstract

Podati mora jedrnato informacijo o namenu, uporabljenih metodah, dobljenih rezultatih in zaključkih. Primerna dolžina za znanstveni članek naj bo približno 250 besed, za kratko notico pa 100 besed.

6. Ključne besede - Keywords

Število naj ne presega 10 besed, predstavljati morajo področje raziskave, predstavljene v članku. Člankom v slovenskem jeziku morajo avtorji dodati ključne besede v angleškem jeziku.

7. Uvod

Nanašati se mora le na tematiko, ki je predstavljena v članku ali kratki notici.

8. Slike in tabele

Tabele in slike (grafi, dendrogrami, risbe, fotografije idr.) naj v članku ne presegajo števila 10, v članku naj bo njihovo mesto nedvoumno označeno. Ves slikovni material naj bo oddan kot fizični original (fotografija ali slika). Tabele in legende naj bodo tipkane na posebnih listih (v tabelah naj bodo le vodoravne črte). Naslove tabel pišemo nad njimi, naslove slik in fotografij pod njimi. Naslovi tabel in slik ter legenda so v slovenskem in angleškem jeziku. Pri citiranju tabel in slik v besedilu uporabljamo okrajšave (npr. Tab. 1 ali Tabs. 1-2, Fig. 1 ali Figs. 1-2; Tab. 1 in Sl. 1).

9. Zakjučki

Članek končamo s povzetkom glavnih ugotovitev, ki jih lahko zapišemo tudi po točkah.

10. Povzetek - Summary

Članek, ki je pisan v slovenskem jeziku, mora vsebovati še obširnejši angleški povzetek. Velja tudi obratno.

11. Literatura

Uporabljene literaturne vire citiramo med tekstom. Če citiramo enega avtorja, pišemo Allan (1995) ali (Allan 1995), če sta dva avtorja (Trinajstić & Franjić; 1994), če je več avtorjev (Pullin & al. 1995). Kadar navajamo citat iz večih del hkrati, pišemo (Honsig-Erlenburg & al. 1992, Ward 1994a, Allan 1995, Pullin & al. 1995). V primeru, če citiramo več del istega avtorja, objavljenih v enem letu, posamezno delo označimo s črkami a, b, c itd. (Ward 1994a,b). Če navajamo dobesedni citat, označimo dodatno še strani: Toman (1992: 5) ali (Toman 1992: 5-6). Literaturo uredimo po abecednem redu, začnemo s priimkom prvega avtorja, sledi leto izdaje in naslov članka, mednarodna kratica za revijo (časopis), volumen poudarjeno, številka v oklepaju in strani. Npr.:

Honsig-Erlenburg W., K. Krainer, P. Mildner & C. Wieser 1992: Zur Flora und Fauna des Webersees. Carinthia II 182/102 (1): 159-173.
Trinajstić I. & J. Franjić; 1994: Ass. Salicetum elaeagno–daphnoides (BR.-BL. et VOLK, 1940) M. MOOR 1958 (Salicion elaeagni) in the Vegetation in Croatia. Nat. Croat. 3 (2): 253-256.
Ward J. V. 1994a: Ecology of Alpine Streams. Freshwater Biology 32 (1): 10-15.
Ward J. V. 1994b: Ecology of Prealpine Streams. Freshwater Biology 32 (2): 10-15.

Knjige, poglavja iz knjig, poročila, kongresne povzetke citiramo sledeče:

Allan J. D. 1995: Stream Ecology. Structure and Function of Running Waters, 1st ed. Chapman & Hall, London, 388 pp.
Pullin A. S., I. F. G. McLean & M. R. Webb 1995: Ecology and Conservation of Lycaena dispar: British and European Perspectives. In: Pullin A. S. (ed.): Ecology and Conservation of Butterflies, 1st ed. Chapman & Hall, London, pp. 150-164.
Toman M. J. 1992: Mikrobiološke značilnosti bioloških eistilnih naprav. Zbornik referatov s posvetovanja DZVS, Gozd Martuljek, pp. 1-7.

12. Format in oblika članka

Članek naj bo poslan v elektronski obliki v Microsoft Word formatu (doc) ali kot obogateno besedilo (rtf) v pisavi "Times New Roman CE 12" z dvojnim medvrstnim razmakom in levo poravnavo ter s 3 cm robovi na A4 formatu. Odstavki naj bodo med seboj ločeni s prazno vrstico. Naslov članka in poglavij naj bodo pisani krepko in v velikosti pisave 14. Vsa latinska imena morajo biti napisana ležeče. Uporabljene nomenklaturne vire navedemo v poglavju Metode. Tabele in slike so posebej priložene tekstu. Vse strani (vključno s tabelami in slikami) morajo biti oštevilčene. Glavnemu uredniku je potrebno oddati original, dve kopiji in zapis v elektronski obliki na disketi 3,5", ali CD-romu ali kot priponko elektronske pošte (slednjega odda avtor po opravljenih strokovnih in jezikovnih popravkih).

13. Recenzije

Vsak znanstveni članek bosta recenzirala dva recenzenta (en domači in en tuji), kratko notico pa domači recenzent. Avtor lahko v spremnem dopisu predlaga tuje recenzente. Recenziran članek, ki bo sprejet v objavo, popravi avtor. Po objavi prejme 30 brezplačnih izvodov. V primeru zavrnitve se originalne materiale vrne avtorju skupaj z negativno odločitvijo glavnega urednika.

 

© 2007-2017 Društvo biologov Slovenije  ::  Oblikovanje: Jernej Polajnar